Welkom op onze website.

Op deze pagina vindt u uitleg over de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik maakt van onze website www.lcmc.nl. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens onze website te gebruiken.

Door het browsen op onze website en het gebruik hiervan geeft u te kennen akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en zich daaraan te zullen houden. Deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid (privacy-policy) (ons privacybeleid) zijn van toepassing op onze relatie met u met betrekking tot onze website.

Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

 

INFORMATIE OVER ONS

WWW.LCMC.NL is een website die wordt beheerd door LCMC B.V. Wij zijn een vennootschap geregistreerd in Nederland. Onze plaats van vestiging en primair handelsadres is:

LCMC B.V.
Sprengenberg 148
3825 GZ Amersfoort

De termen ‘LCMC’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar ons, LCMC B.V.. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of de bezoeker van onze website.

 

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de diensten die we aanbieden op onze website te beëindigen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving (zoals hieronder omschreven). Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot (delen van) onze website beperken voor gebruikers die bij ons geregistreerd zijn.

U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die nodig zijn voor de toegang tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze website via uw internetverbinding van deze gebruiksvoorwaarden op de hoogte zijn en dat zij zich aan deze voorwaarden houden.

 

GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

De inhoud van de pagina’s van onze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik.

Wij proberen de website regelmatig te updaten en kunnen de content op ieder moment wijzigen. Indien nodig, kunnen we de toegang tot onze website opschorten of voor onbepaalde tijd beëindigen. Het materiaal op onze website kan op ieder moment verouderd zijn en wij hebben geen enkele verplichting dit materiaal te updaten.

Uw gebruik van de informatie of het materiaal op onze website is geheel voor uw eigen risico en wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie beschikbaar via onze website aan uw specifieke eisen voldoen.

Het is ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat recepten of ideeën voor recepten geschikt zijn voor uw dieeteisen (of die van anderen) of uw allergieën of voedselintoleranties (of die van anderen).

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op al het materiaal dat op onze website is gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd door wetten en verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden.

Onze intellectuele eigendomsrechten omvatten ook het design, de lay-out, het uiterlijk, de uiterlijke verschijningsvorm en het grafisch materiaal van, of gebruikt in, onze website.

Het is toegestaan om kopieën te maken en uittreksels te downloaden van alle pagina’s van onze website voor uw persoonlijk gebruik en het is toegestaan materiaal dat geplaatst is op onze website onder de aandacht van anderen te brengen.

Het is niet toegestaan om op enige wijze de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload te wijzigen en het is niet toegestaan om afbeeldingen, foto’s, beeld- of geluidsfragmenten te gebruiken of grafisch materiaal te gebruiken zonder de begeleidende tekst.

Onze status (en die van andere genoemde medewerkers) als auteur van het materiaal geplaatst op onze website dient altijd te worden erkend.

U mag geen gebruik maken van enig onderdeel van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. Het is ook niet toegestaan om het materiaal op onze website, of enig onderdeel daarvan, te gebruiken voor doeleinden die onwettig of aanstootgevend zijn, afbreuk doen aan of lasterlijk zijn, van slechte smaak getuigen of immoreel zijn.

Wanneer u bij het afdrukken, kopiëren of downloaden van enig onderdeel van onze website inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, komt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk te vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

 

VERTROUWEN OP GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar en ander materiaal geplaatst op onze website is niet bedoeld als advies waarop men kan vertrouwen. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van onze website of door ieder die geheel of gedeeltelijk van de inhoud van onze website op de hoogte is gebracht.

 

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal op onze website wordt als algemene informatie aangeboden zonder waarborgen, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van ons bedrijf en aan ons verbonden derden, het volgende uitdrukkelijk uit:

– alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders mogelijk besloten zouden liggen in het geschreven recht (statute law), het gemeen recht (common law) of het equityrecht (law of equity).
– iedere aansprakelijkheid voor directe schade, indirect schade of gevolgschade of schade geleden door gebruikers in verband met onze website of met het gebruik daarvan, het niet kunnen gebruiken daarvan, of de gevolgen van het gebruik van onze website, de daaraan gekoppelde websites en het daarop geplaatste materiaal, met inbegrip van:

– gederfde inkomsten of opbrengsten;
– gederfde omzet;
– gederfde winst of gemiste contracten;
– gemiste verwachte besparingen;
– verlies van gegevens;
– verlies van goodwill; en
– verspilde management- of kantoortijd,

ongeacht of dit veroorzaakt is door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien deze te voorzien waren.

Het voorafgaande laat onverlet onze aansprakelijkheid in het geval van overlijden of letselschade als gevolg van onze nalatigheid, evenals onze aansprakelijkheid in het geval van bedrieglijke of misleidende voorstelling met betrekking tot fundamentele zaken en elke andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

 

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door van onze website gebruik te maken, geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn.

 

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE STRAFBARE FEITEN

U mag geen misbruik maken van onze website door het opzettelijk (proberen) in circulatie te brengen van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal. U mag geen pogingen ondernemen onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of andere servers, computers of databanken die met onze website verbonden zijn. U mag geen DoS- of DDoS-aanval (Denial-of-Service of Distributed-Denial of-Service) op onze website uitvoeren.

Indien u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafrechtelijk delict op grond van de wet inzake computermisbruik (Computer Misuse Act 1990) van het Verenigd Koninkrijk en andere internationale wetten. Wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding komt uw recht om van onze website gebruik te maken onmiddellijk te vervallen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die veroorzaakt wordt door een DDoS-aanval, virus of ander technisch schadelijk materiaal waardoor uw computer, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal in uw eigendom geïnfecteerd kan raken als gevolg van uw gebruik van onze website of van het downloaden door u van materiaal dat op onze website, of op aan onze website gekoppelde websites, is geplaatst.

 

HET OPNEMEN VAN LINKS NAAR ONZE WEBSITE

U mag een link opnemen naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op eerlijke en legale wijze die onze reputatie niet schaadt of daarvan profiteert. U mag de link niet zodanig opzetten dat de schijn wordt gewekt dat wij ergens mee verbonden zijn, iets goedkeuren of iets bekrachtigen indien dit niet het geval is.

U mag geen link opnemen vanaf een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag niet geframed worden op een andere website en u mag ook geen link opnemen naar een ander deel van onze website dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor het maken van links zonder nadere aankondiging in te trekken. De website waarop u een link heeft geplaatst mag geen materiaal bevatten dat illegaal of aanstootgevend is, afbreuk doet aan of lasterlijk is, van slechte smaak getuigt of immoreel is.

Indien u gebruik wilt maken van ander materiaal op onze website dan hierboven is omschreven, kunt u een verzoek indienen via info[at]lcmc.nl.

 

LINKS VANAF ONZE WEBSITE

In die gevallen waarin onze website links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites of bronnen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor of voor eventuele verliezen of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle vorderingen die voortvloeien uit, of betrekking hebben op, een bezoek aan onze website. Wij behouden ons het recht voor bij schending van deze voorwaarden een procedure tegen u te beginnen in uw land van verblijf of enig ander betrokken land.

Op deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden of welke voortvloeien of verband houden met het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) is het recht van Nederland van toepassing en deze dienen uitgelegd te worden in overeenstemming met het recht van Nederland.

 

HANDELSMERKEN

LCMC en het LCMC logo [graphic device] zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van ons, LCMC B.V., in Nederland en internationaal.

 

WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele door ons aangebrachte wijzingen waaraan u gebonden bent. Tevens kunnen sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden ondergeschikt zijn aan bepalingen of kennisgevingen elders op onze website.

 

UW OPMERKINGEN

Indien u opmerkingen heeft over het materiaal op onze website, kunt u contact opnemen via info[at]lcmc.nl.

Bedrijfsprofiel LCMC


Less Clicks More Chips

LCMC stelt tot doel, hoe kan het ook anders, om het aantal handelingen binnen verspanende bedrijven, voordat een onderdeel op een bewerkingscentrum kan worden geproduceerd, tot een minimum te beperken.
Top